Regulamin

ROZDZIAŁ I

Nazwa reprezentacji uczniów

§ 1. W szkole działa samorząd uczniowski.

ROZDZIAŁ II

Organizacja, działania samorządu uczniowskiego

§ 2.1. W skład samorządu uczniowskiego wchodzą przedstawiciele poszczególnych klas.

§ 2.2. W skład samorządu uczniowskiego wchodzi:

– Przewodniczący:

– reprezentuje społeczność uczniowską wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i poza szkołą;

– koordynuje prace Samorządu Uczniowskiego;

– zwołuje i przewodniczy posiedzeniem Samorządu Uczniowskiego;

– czuwa nad opracowanie programu prac Samorządu Uczniowskiego, oraz nad realizacją ich przebiegu;

– Zastępca przewodniczącego:

– odpowiada za kontakty z poszczególnymi samorządami klasowymi;

– wspomaganie przewodniczącego we wszystkich zadaniach wynikających z jego funkcji ;

– zastępowanie przewodniczącego w razie nieobecności, czasowe przejęcie jego zadań;

– Skarbnik:  

– prowadzi dokumentację finansową, oraz rejestr wydatków i środków pozyskiwanych,

– planuje wydatki na dany rok szkolny;

– informuje o stanie pieniędzy;

-Sekretarz:

– zawiadamia o zebraniach;

– gromadzi materiały i wnioski;

– opracowuje porządek zebrań;

– gromadzi wnioski do rozpatrzenia;

– zbiera pisemne wnioski uczniów;

-Rzecznik praw ucznia:

 – czuwa nad uwzględnieniem i respektowaniem wszystkich praw dziecka i ucznia w pracy szkoły;

– podejmuje działania na wniosek zainteresowanego lub z własnej inicjatywy w przypadku łamania praw ucznia zawartych w statucie:

– podejmuje czynności wyjaśniające po zasięgnięciu opinii opiekuna SU

– prowadzi mediacje między uczestnikami konfliktu

– w przypadku braku porozumienia stron konfliktu sprawa kierowana jest do dyrektora szkoły, którego rozstrzygnięcie jest ostateczne. 

-Sekcja informatyczna:

 – zajmuje się stroną internetową samorządu,

– umieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące działalności samorządu

– odpowiada za losowanie niepytanych numerków w danym tygodniu oraz, przestrzeganie regulaminu niepytanego numerka;

– Sekcja dziennikarska:

– aktualizuje gablotę samorządu

– gromadzi zdjęcia z przebiegu imprez szkolnych prowadzonych przez samorząd,

-Sekcja techniczna:

– zajmuje się organizacją techniczną imprez szkolnych, audycji;

– odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie radiowęzła szkolnego,

§2.3. Samorząd może wybrać spośród Grona Pedagogicznego nauczyciela-opiekuna (opiekunów) samorządu uczniowskiego, którzy wyrazili swoją zgodę na pełnienie tej funkcji. Opiekun samorządu uczniowskiego ma obowiązek udzielać pomocy organizacyjnej i merytorycznej, służyć radą szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji. Do jego obowiązków należy także wysłuchanie wniosków i postulatów samorządu uczniowskiego i przekazanie ich adresatom.

 ROZDZIAŁ III

 Wybory, kadencja, odwoływanie organów samorządu uczniowskiego 

§ 3.1. Wybory do samorządu uczniowskiego oraz(opiekuna samorządu uczniowskiego odbywają się w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym najpóźniej w ostatnim tygodniu września.

§ 3.2. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu.

§ 3.3. Kandydat ubiegający się o miejsce w Samorządzie Uczniowskim winien otrzymać na kandydowanie zgodę swojej klasy oraz wychowawcy uwzględniając jego oceny z przedmiotów oraz ocenę z zachowania (minimum dobra).

§ 3.4. Kandydat który w drodze głosowania uzyska największą liczbę głosów zostaje przewodniczącym samorządu uczniowskiego; kandydat który pod względem liczby otrzymanych głosów uzyska drugie miejsce zostaje z-cą przewodniczącego; pozostałe wybrane osoby z największą liczbą głosów zostają dalszymi członkami Samorządu Uczniowskiego.

§ 3.5 .Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.

§ 3.6. Nad porządkiem zebrania wyborczego czuwa opiekun samorządu. Przy wyborze opiekuna samorządu funkcję tę pełni poprzedni opiekun.

§ 3.7. Kadencja samorządu uczniowskiego jest ograniczona i trwa 1 rok szkolny począwszy od miesiąca września do ostatniego dnia roku szkolnego.

§3.8. Mandat członka samorządu uczniowskiego wygasa na skutek: -pisemnego zrzeczenia się -odwołania -z końcem kadencji

§ 3.8.1 Członek samorządu uczniowskiego może zostać odwołany, jeśli utraci zaufanie swoich wyborców. Pisemny wniosek o odwołanie może złożyć każdy uczeń, nauczyciel, dyrektor.

§ 3.8.2. Wniosek o odwołaniu rozpatruje samorząd uczniowski w obecności wnioskodawcy oraz opiekuna samorządu uczniowskiego. Decyzję w tej sprawie podejmuje samorząd uczniowski bezwzględną większością głosów.

§ 3.8.3. W przypadku odwołania członka samorządu uczniowskiego, jego mandat przypada innemu uczniowi po przeprowadzeniu wyborów uzupełniających.

ROZDZIAŁ IV

Cele i zadania samorządu uczniowskiego 

§ 4.1. Celem samorządu uczniowskiego jest reprezentowanie ogółu uczniów szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie.

§ 4.2. Zadaniem Samorządu uczniowskiego jest w szczególności: pobudzanie uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły

§ 4.2.1. Samorząd uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, zapewniając uczniom wpływ na działalność szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów :

o prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, o prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, o prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, o prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem, o prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, o współdziałanie oraz uczestniczenie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego z organizacją młodzieży innych szkół ponadgimnazjalnych pod nazwą „Młodzieżowa Rada Miasta Rybnika” przy Urzędzie Miasta w Rybniku, oraz uczestnictwo w zebraniach Samorządów Uczniowskich szkół ponadgimnazjalnych.

1. Samorząd uczniowski opiniuje program wychowawczy i profilaktyki szkoły.

2. Samorząd uczniowski sporządza wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów uczniom spełniającym określone warunki. 

3. Samorząd uczniowski uchwala regulamin swojej działalności. Regulamin samorządu uczniowskiego jest załącznikiem nr 3 do statutu.

4. Samorząd uczniowski opiniuje wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie.

5. Samorząd uczniowski opiniuje ustalanie przez dyrektora dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

6. Samorząd uczniowski może na wniosek dyrektora wyrazić opinię na temat pracy nauczyciela .

§ 4.2.2. Członkowie samorządu uczniowskiego mają obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w regulaminie samorządu uczniowskiego, a zwłaszcza: – systematycznego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych; – przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do wszystkich w szkole i poza nią.

§ 4.3. Dochody uzyskane ze zorganizowanych przez samorząd uczniowski imprez – bilety wstępu na dyskotekę, – loterie fantowe zostają rozdysponowane zgodnie z programem prac samorządu (np.paczki Mikołajkowe dla dzieci z Domu Dziecka oraz Szlachetna Paczka). Postanowienia końcowe §5.1. Samorząd uczniowski poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności uczniowskiej określonych w

§ 4.2. niniejszego regulaminu.

§ 5.2. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą głosów w obecności powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania (50% + 1).

§ 5.3. Posiedzenia, zebrania Przewodniczących samorządów klasowych zwołuje przewodniczący samorządu uczniowskiego lub opiekun. Zebranie prowadzi zwołujący posiedzenie.

§ 5.4. Regulamin samorządu uczniowskiego jest dostępny wszystkim uczniom szkoły, sposób udostępnienia ustala samorząd uczniowski w porozumieniu z opiekunem.

§ 5.5. Samorząd uczniowski może wydawać na szkolnych urządzeniach różnego rodzaju gazetki, ulotki, biuletyny. Nie wolno jednak w tych publikacjach naruszać godności osobistej i dobrego mienia innych ludzi.

§ 5.6. Co trzy lata samorząd uczniowski przeprowadza wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika (od IX 2001 r.). Kandydatów zgłaszają uczniowie do końca roku.