Plan pracy

Cele i zadania samorządu uczniowskiego:

1/ Organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
2/ Dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły.
3/ Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach.
4/ Współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią.
5/ Przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów.
6/ Udział w akcjach charytatywnych.

Strona w budowie